Ενημερωτικό δελτίο

Εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφη

Προηγούμενα δελτία

Γραφεία Διασύνδεσης

H Γέφυρα ανάμεσα στις Επιχειρήσεις και τα Πανεπιστήμια

Η δημιουργία των Γραφείων Διασύνδεσης ανάμεσα στον Επιχειρηματικό κόσμο και τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, έχει στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς, καθώς επίσης και τη σύνδεσή τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης επιτυγχάνεται:

  • η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις κυπριακές επιχειρήσεις.
  • η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Πλέον, στη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020), τα Γραφεία Διασύνδεσης, βασισμένα στην εμπειρία που απέκτησαν, προχώρησαν ένα βήμα μπροστά κι επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους σε συνάρτηση κι αντιστοιχία με τους σκοπούς του Έργου "Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας".

Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κι από εθνικούς πόρους, με ποσό ύψους €7,1 εκατομμυρίων. Στο Έργο συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία (τρία Δημόσια και πέντε Ιδιωτικά) με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Έργο τοποθετεί φοιτητές σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους (με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας), ενώ ταυτόχρονα παρέχει επίδομα στους φοιτητές για την κάλυψη βασικών εξόδων. Ταυτόχρονα, ενισχύει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων ενώ συμβάλλει στη συνέχιση της προσπάθειας βελτίωσης της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο κι ιδιαίτερα την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της ανάγκες. Οι επιχειρήσεις, με τη σειρά τους, συνεργαζόμενες με τα Πανεπιστήμια θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα συνάδουν με τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Το άμεσο όφελος των φοιτητών οι οποίοι θα κάνουν πρακτική άσκηση μέσω του Έργου, είναι η βελτίωση των ικανοτήτων τους, η απόκτηση  δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων, ώστε αυτό να ενισχύσει τις πιθανότητες κι ευκαιρίες απασχόλησης τους, τόσο κατά τη διάρκεια της  φοίτησής τους όσο και μετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο. 

Το άμεσο όφελος των επιχειρήσεων είναι η απασχόληση και επιτόπια (on the job) προετοιμασία νέου ανθρώπινου δυναμικού με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις καθώς κι η στενότερη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Το έμμεσο όφελος για την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία είναι η πιθανή μείωση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους κι η ανάπτυξη της επιχειρησιακής και εμπορεύσιμης καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών που θα μεταφερθούν από τα Πανεπιστήμια προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, από τους φοιτητές.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης