Σκοπός Λειτουργίας

Τα Γραφεία Διασύνδεσης λειτουργούν σε κάθε ένα από τα έξι Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ρόλος των γραφείων Διασύνδεσης συνίσταται στην:

  • Επίλυση των προβλημάτων της βιομηχανίας,
  • Προώθηση μελλοντικών συνεργασιών,
  • Τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις,
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και
  • Προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κυπριακή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα

Μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης:

  • Προωθείται η ακαδημαϊκή γνώση στον τοπικό παραγωγικό ιστό της χώρας
  • Μεταφέρεται τεχνογνωσία από τα Κυπριακά ακαδημαϊκά ιδρύματα στις Κυπριακές επιχειρήσεις
  • Επιλύονται προβλήματα της βιομηχανίας
  • Τοποθετούνται / προωθούνται φοιτητές σε επιχειρήσεις
Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης