Η Διαδικασία

Βήμα 1ο: Αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου που διενεργείται στα Πανεπιστήμια. Πώς γίνεται αυτό: Με καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων του Ερευνητικού προφίλ των ακαδημαϊκών και των εργαστηριακών μονάδων.

Βήμα 2ο: Διερεύνηση και αναγνώριση των συμβουλευτικών και συναφών αναγκών των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του τόπου καθώς και της ανάγκης απασχόλησης φοιτητών. Πώς γίνεται αυτό: Με την καταγραφή των δεδομένων και των αναγκών τους σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε κάλυψη θέσεων από φοιτητές, με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών για την ανάπτυξη καινοτομίας και τέλος με την ηλεκτρονική καταχώρη- σης των στοιχείων σε βάσεις δεδομένων.

Βήμα 3ο: Αναγνώριση και καθορισμός του τομέα σύζευξης ανάμεσα στην επιχείρηση και στο εκάστοτε ερευνητικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πώς γίνεται αυτό: Μέσα από την καταγραφή στις βάσεις δεδομένων όλων των στοιχείων που αφορούν αφενός στο προφίλ των ερευνητικών μονάδων του Πανεπιστημίου και αφετέρου στο προφίλ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα συγκεκριμενοποίησης της διασύνδεσης της επιχείρησης με το αρμόδιο ερευνητικό τμήμα του Πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο απασχόλησης των φοιτητών του τμήματος.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης