Ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης στην οργάνωση “Φίλοι της Γης (Κύπρου)”

Η οργάνωση Φίλοι της Γης (Κύπρου) προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος «τοποθετήσεις φοιτητών στις επιχειρήσεις». Η πρακτική άσκηση που απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των τμημάτων Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας θα τους προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας στους τομείς της διαχείρισης, υλοποίησης και επικοινωνίας ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη βιολογική γεωργία και τα εναλλακτικά συστήματα διατροφής.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης