Το έργο

Σήμερα η συνεργασία του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου απέχει από το επιθυμητό επίπεδο. Οι κυπριακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στοιχείο που έχει καταγραφεί στο ΕΣΠΑ ως μια από τις κυριότερες διαρθρωτικές αδυναμίες της Κυπριακής οικονομίας. Η δημιουργία των Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο και τη Βιομηχανία, έχει στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και τη σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων, του Επιχειρηματικού και του Ακαδημαϊκού, που όταν συνδεθούν εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η οικονομική ανάπτυξη για τη χώρα και η ουσιαστική πρόοδος της κοινωνίας. Τα Γραφεία Διασύνδεσης προωθούν συνεργασίες οι οποίες στηρίζουν την καινοτομία, την εξέλιξη και την πρόοδο. Αποτελούν βασικό κρίκο της Κυπριακής Οικονομίας για τη διάδοση της Επιχειρηματικής κουλτούρας. Θεμελιώνουν το Μέλλον για την ανάπτυξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης