Στόχοι

Το Έργο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κύπρο. Ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013», το οποίο εξειδικεύει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων γραφείων διασύνδεσης του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου,
  • η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών
  • αποτελεσμάτων των κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις κυπριακές επιχειρήσεις,
  • η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης