Στόχοι

Το Έργο "Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία" εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κύπρο. Άνηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013», το οποίο εξειδικεύει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου ήταν οι ακόλουθοι:

  • η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων Γραφείων Διασύνδεσης του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου,
  • η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις κυπριακές επιχειρήσεις,
  • η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Το Έργο "Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας" εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κύπρο. Ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • η ανάληψη πρωτοβουλιών κι ενεργειών εκ μέρους των Πανεπιστημίων για την ένταξη της τοποθέτησης σε οργανισμούς σε προγράμματα σπουδών
  • η ανάπτυξη εξειδικευμένου μοντέλου αξιολόγησης των τοποθετήσεων
  • η καλύτερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας κυρίως μέσω τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • η ανάληψη ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης προς την κατεύθυνση της ένταξης της τοποθέτησης στα προγράμματα σπουδών