Στόχοι

Το Έργο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κύπρο. Ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013», το οποίο εξειδικεύει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων γραφείων διασύνδεσης του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου,
  • η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών
  • αποτελεσμάτων των κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις κυπριακές επιχειρήσεις,
  • η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης