Τα Αποτελέσματα

Εκτιμάται ότι από το Έργο θα επωφεληθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συνολικά 400 φοιτητές από τα 6 Πανεπιστήμια της Κύπρου. Η υλοποίηση του Έργου θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναβαθμίσει και να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες του στη διαχείριση σύνθετων Έργων. Η ολοκλήρωση του Κυρίως Έργου αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία δικτύων συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Κυπριακών επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την ερευνητική συνεργασία.
  • Αύξηση των ευκαιριών εργοδότησης σε αποφοίτους των Πανεπιστημίων μέσω της απόκτησης ερευνητικής/εργασιακής πείρας και επαφών με μελλοντικούς εργοδότες δια των τοποθετήσεων μικρής διαρκείας.
  • Επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίσουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις.
  • Εναρμόνιση της προσφερόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής βιομηχανίας.
  • Δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στον Επιχειρηματικό και Ακαδημαϊκό κόσμο. Προωθούν συνεργασίες οι οποίες στηρίζουν την καινοτομία, την εξέλιξη και την πρόοδο. Αποτελούν βασικό κρίκο της Κυπριακής Οικονομίας για τη διάδοση της Επιχειρηματικής κουλτούρας. Τα Γραφεία Διασύνδεσης θεμελιώνουν το Μέλλον για την ανάπτυξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης