Τα Αποτελέσματα

Από το Έργο "Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία" επωφελήθηκαν 2472 φοιτητές από τα επτά (7) Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο Έργο. Η υλοποίηση του Έργου επέτρεψε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναβαθμίσει και να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες του στη διαχείριση σύνθετων Έργων. Η ολοκλήρωση του Έργου είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία δικτύων συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Κυπριακών επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία διευκολύνουν την ερευνητική συνεργασία.
  • Αύξηση των ευκαιριών εργοδότησης σε αποφοίτους των Πανεπιστημίων μέσω της απόκτησης ερευνητικής/εργασιακής πείρας κι επαφών με μελλοντικούς εργοδότες μέσω εθελοντικών τοποθετήσεων μικρής διαρκείας.
  • Επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Κυπριακές επιχειρήσεις.
  • Εναρμόνιση της προσφερόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής βιομηχανίας.
  • Δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης αποτέλεσαν κι αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στον Επιχειρηματικό και Ακαδημαϊκό κόσμο. Προώθησαν συνεργασίες οι οποίες στήριξαν και στηρίζουν την καινοτομία, την εξέλιξη και την πρόοδο. Αποτελούν βασικό κρίκο της Κυπριακής Οικονομίας για τη διάδοση της Επιχειρηματικής κουλτούρας. 

Στο Έργο "Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας" τα Γραφεία Διασύνδεσης ανέλαβαν την προσπάθεια να προσελκύσουν οργανισμούς για να προσφέρουν θέσεις τοποθέτησης φοιτητών σε αυτούς για απόκτηση εμπειρίας στο χώρο εργασίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Με την ολοκλήρωση του Έργου αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Η εισαγωγή του μαθήματος της τοποθέτησης σε οργανισμούς σε αριθμό προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Έργο
  • Η τοποθέτηση 2856 φοιτητών και φοιτητριών σε οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας