Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευθύνη της διασφάλισης της επίτευξης των στόχων του Έργου και των επιδιωκόμενων οφελών που αποκομίζονται από την υλοποίησή του.

Καθοδηγεί και διευθύνει την Κοινοπραξία με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη της ομαλής υλοποίησης των εργασιών σε καθημερινή βάση.

Διασφαλίζει την υποβολή προς τη Μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τα απαιτούμενα παραδοτέα, τα οποία πληρούν το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Επίσης εργάζεται ώστε αυτά να ολοκληρώνονται στο πλαίσιο των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού.