Ημερίδα 5 Δεκεμβρίου 2013

897.19 KB

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

650.73 KB

Business Angels

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

1.33 MB

Πρόσβαση σε υποδομές έρευνας

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

746.86 KB

Πρακτική άσκηση φοιτητών ως κλειδί μεταφοράς τεχνογνωσίας

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

201.30 KB

Μέτρα στήριξης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

4.17 MB

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης-Συνεργασία Πανεπιστημίων & Επιχειρήσεων

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης