Ημερίδα 5 Δεκεμβρίου 2013

897.19 KB

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

650.73 KB

Business Angels

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

1.33 MB

Πρόσβαση σε υποδομές έρευνας

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

746.86 KB

Πρακτική άσκηση φοιτητών ως κλειδί μεταφοράς τεχνογνωσίας

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

201.30 KB

Μέτρα στήριξης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

4.17 MB

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης-Συνεργασία Πανεπιστημίων & Επιχειρήσεων

Ενημερώθηκε στις 11-12-13

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης